Constituire și atribuții

Constituirea şi atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private

Baza legală: art.32-42 din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile ulterioare, Ordinul Ministerului Adminstrației și Internelor  nr. 96/2016 din 14 iunie 2016

Serviciile de urgență voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

Serviciile de urgență voluntare/private au în structură compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, formații de intervenție, salvare şi prim ajutor, precum şi după caz, ateliere de reparații şi de întreținere.

Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgență voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administrației şi internelor.

Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în baza următoarelor criterii:
a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul riscului de incendiu;
c) asigurarea timpului de răspuns;
d) asigurarea permanentă a intervenţiei.
Conform art. 7   din Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare:
    a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1.000, forma de învăţământ – zi;
b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 mp;
f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.
Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu propriu tip C2.
În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi desfăşoară activitatea integral în clădiri (şi instalaţii) protejate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.
În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi instituţia care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de servicii.
Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (4) trebuie să aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să asigure o intervenţie operativă şi eficace.
Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate încheia contracte cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura intervenţia în condiţiile art. 37.
Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul/sediul social autoritatea administraţiei publice locale, operatorul economic sau instituţia.
Extinderea/restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea serviciului voluntar sau a serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis potrivit competenţei prevăzute la alin. (1).
Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă serviciul privat solicită să îşi desfăşoare activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competenţă determinat potrivit art. 37.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.

Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

Conform  Ordinul  Ministerului Afacerilor şi Internelor nr. 96 din 2016  serviciul privat este condus de către un şef, pompier profesionist în domeniu

Pompierii care deţín brevetul de pompier specialist (pompieri profesionişti care au peste 10 ani vechime în cadrul inspectoratelor judeţene teritoriale conform  Ordinului M.A.I. nr. 164 din 2007   pot fi şef serviciu privat/şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenta.

    Conform art. 9  din Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 Pentru emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente la I.S.U. unitatea judeţeană:
a) cerere pentru emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul societăţilor prestatoare de servicii;
d) hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/ conducătorului privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat;
e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare;
g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
h) contractele de voluntariat ale personalului;
i) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul serviciului voluntar şi al serviciului propriu;
j) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l) documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se depun în două exemplare. Cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în copie.
(3) Modificarea condiţiilor rezultate din documentele prevăzute la alin. (1), de natură să afecteze operativitatea şi capacitatea de intervenţie a serviciului, se notifică inspectoratului judeţean competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a intervenit.
Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului propriu se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor prevăzute la art. 9.

Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în compunere minimum 3 servanţi/tură.
Compunerea grupei de intervenţie care încadrează autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.

Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private de tip C1;
b) stingere incendii de pădure;
c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui accident nuclear;
e) avertizare-alarmare.
    Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
În situaţia în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare, atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.

Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:

 •  desfășoară activități de informare şi instruire privind cunoașterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 •  verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
 • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.

Formarea, evaluarea şi certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.

Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare este conform  H.G. 1579 din 2005 .

.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit.

Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:

 •  supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
 • transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
 •  limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
 •  efectuarea de lucrări la înălţime;
 •  transport de apă.

Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Drepturi, indemnizații şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgență voluntare sau private

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgență voluntare sau private are următoarele drepturi:

 •  să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informații şi documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
 •  să stabilească restricții ori să interzică, potrivit competenței prevăzute în regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
 • să propună persoanelor în drept oprirea funcționării sau demolarea construcției incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părți din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;
 •  să utilizeze, în funcție de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenții la incendii;
 •  să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe alte terenuri, dacă cerințele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
 •  să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
 •  să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.

Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.

Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.

În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.

Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. de ma sus revine consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.

Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute mai sus  se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.

Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul local.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale.

Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

 Şeful serviciului voluntar şi al serviciului privat are următoarele obligaţii principale:
a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului privat;
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d) organizează activitatea de prevenire;
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.
Atribuţiile personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s