Constituire și atribuții

Constituirea şi atribuțiile serviciilor de urgență voluntare sau private

Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor(art.32-42)

Serviciile de urgență voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

Serviciile de urgență voluntare/private au în structură compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, care pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, formații de intervenție, salvare şi prim ajutor, precum şi după caz, ateliere de reparații şi de întreținere.

Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgență voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administrației şi internelor.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.

Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:

 •  desfășoară activități de informare şi instruire privind cunoașterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 •  verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
 • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.

Formarea, evaluarea şi certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.

Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare este conform  H.G. 1579 din 2005 .

.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit.

Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:

 •  supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
 • transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
 •  limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
 •  efectuarea de lucrări la înălţime;
 •  transport de apă.

Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Drepturi, indemnizații şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgență voluntare sau private

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgență voluntare sau private are următoarele drepturi:

 •  să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informații şi documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
 •  să stabilească restricții ori să interzică, potrivit competenței prevăzute în regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
 • să propună persoanelor în drept oprirea funcționării sau demolarea construcției incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părți din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;
 •  să utilizeze, în funcție de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenții la incendii;
 •  să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe alte terenuri, dacă cerințele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
 •  să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
 •  să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.

Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.

Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.

În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.

Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. de ma sus revine consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.

Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute mai sus  se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.

Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul local.

Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale.

Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s