Obligații și drepturi

OBLIGAŢII ŞI DREPTURI ALE SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 Baza legală: 

1.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

2. ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

3.H.G.   nr. 1579 din  8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificat cu H.G. 371 din 2016 (extras);

Ordonanţa Guvernului  Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (extras);

4.Ordinul  Ministerului Administratiei si Internelor   nr. 160 din 23 februarie 2007 -Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

5.Ordinul  Ministerului Internelor  si Reformei Adinistrative nr. 158  Nr. 250 din  2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor – compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

6.H.G.R. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private.

 

1.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

  Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private(art. 31, alin.1) :

Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.

Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.

În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.

.

1.1.Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private 

    Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.

    Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.

 

Conform art. 14  din ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016  funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele:

    a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) şef formaţie de intervenţie;
d) şef grupă de intervenţie;
e) şef echipă specializată;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducător autospecială;
h) servant pompier;
i) mecanic utilaj;
j) dispecer/telefonist.
În cazul serviciilor voluntare şi serviciilor private care au organizat atelier propriu de întreţinere şi reparaţii, funcţiile specifice se completează cu funcţiile de electromecanic auto şi operator repararea şi întreţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă.

Atribuțiile șefului de serviciu de pompieri șunt conform art. 20 din ORDIN M.A.I. Nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 

Observaţie:

Specialiştii din cadrul S.V.S.U. se pregătesc prin cursuri organizate de inspectoratele judeţene ptr. situaţii de urgenţă conform Ordinul  Ministerului Internelor  si Reformei Adinistrative nr. 158  Nr. 250 din  2010.

 Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.

    Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.

  Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale (art. 33):

  •  desfășoară activități de informare şi instruire privind cunoașterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  •  verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
  • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.

            Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General (art. 34);

             Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

             Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale (art. 35, alin.1).

            Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit (art. 35, alin.2).

   Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:

    a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;

    b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;

    c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;

    d) efectuarea de lucrări la înălţime;

    e) transport de apă.

    Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local (art. 36, alin.1 şi 2).

1.2. Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private

   În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă voluntare sau private are următoarele drepturi (art. 37):

    a) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;

    b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

    c) să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;

    d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;

    e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;

    f) să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;

    g) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.

 Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste (art. 38 alin.1,2 şi 3).

             Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.

  Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.

În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.

             Obligaţia asigurării drepturilor de mai sus revine consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.

  Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.

             Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. de mai sus se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.

    Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul local.

     Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale (art. 41, alin.1 şi 2)..

    Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

Anual se organizează concursuri profesionale ale serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.

Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţă se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, în colaborare cu autoritatea naţională pentru reglementarea activităţilor de învăţământ, aprobat prin ordin al acestei autorităţi şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2.H.G.   nr. 1579 din  8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificat cu H.G. 371 din 2016(extras)

 Consiliul local în subordinea căruia funcţionează serviciul de urgenţă voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selecţionată, în condiţiile prezentului statut.

    Beneficiarul voluntariatului are obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de urgenţă voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora.

     Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) participarea la activităţile de pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar(art.6).

3. ORDONANŢĂ  GUVERNULUI  Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (extras)

 Serviciile publice comunitare sunt profesioniste şi voluntare.

 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care înfiinţează servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonanţe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile respective şi vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale(art.19).

4. Ordinul  Ministerului Administratiei si Internelor   nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

 Scopurile activităţii de prevenire sunt:

a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

b) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;

c) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;

d) informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Planificarea activităţilor de prevenire se întocmeşte anual, prin graficul de control, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă, de către şeful serviciului voluntar şi se aprobă de către primar (art. 5 ) .

La nivelul localităţii activitatea de prevenire este coordonată de primar(art. 8).

Controalele se finalizează astfel (art. 17 ) :

a) prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale – cele de la gospodăriile populaţiei;

b) prin notă de control – cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie.

Constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populaţiei sunt aduse la cunoştinţă proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet, iar nota de control prevăzută la alin. (1) lit. b) se întocmeşte în două exemplare, exemplarul numărul unu fiind înmânat reprezentantului unităţii controlate.

Modelul Carnetului cu constatările rezultate din control este prezentat în anexa nr. 4 la ordin iar cel al Notei de control, în anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

După finalizarea activităţii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.

  Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, conform reglementărilor în vigoare.

 

Anunțuri

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s