Ordinul M.A.I. nr. 250/2010

Ordinul M.A.I. nr. 250/2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791, din 26 noiembrie 2010

Avand in vedere prevederile art. 25 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare,  in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene organizeaza si desfasoara programe de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

Art. 2. – (1) Programele prevazute la art. 1 se desfasoara pe baza planurilor de pregatire intocmite de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si aprobate de prefect.

(2) Planurile de pregatire se intocmesc conform structurii-cadru prevazute in anexa nr. 1.

(3) Activitatile de pregatire se stabilesc pe baza tematicii orientative intocmite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se particularizeaza in functie de specificul zonei de competenta.

(4) Tematica prevazuta la alin. (3) se aproba prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

Art. 3. -(1) Perioadele si durata de desfasurare a programelor de pregatire se stabilesc de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotari cu privire la participarea specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

(2) Durata programelor se va stabili, de regula, in limita a 38 de ore.

(3) Periodicitatea desfasurarii programelor se stabileste de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene in functie de situatia operativa, gradul de incadrare si fluctuatia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta si dinamica schimbarilor legislative.

(4) Numarul de participanti pentru o serie de pregatire nu va depasi, de regula, 28 de persoane pentru activitatile teoretice si 14 persoane/lector la activitatile practice.

Art. 4. – In organizarea si desfasurarea pregatirii, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene pot colabora cu structurile judetene care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta.

Art. 5. – (1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene elibereaza fiecarui participant o adeverinta de absolvire a cursurilor.

(2) Modelul adeverintei este prevazut in anexa nr. 2.

Art. 6. – Sefii inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene dispun, in partile ce ii privesc, masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2008, se abroga.

Art. 9. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 250.

   ANEXA  Nr. 1

  STRUCTURA-CADRU
a planului de pregatire a specialistilor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situatii de urgenta

  1. Tipul programului: pregatire in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta
  2. Denumirea ocupatiei: specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

 

III. Certificarea pregatirii: adeverinta

  1. Durata cursului: ……………..
  2. a) pregatire teoretica: ………….
  3. b) pregatire practica: …………
  4. Loc de desfasurare:
  5. a) pregatire teoretica: ………
  6. b) pregatire practica: ………
  7. Numarul de participanti, pe serii de pregatire: ………

VII. Modalitati de evaluare a cunostintelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)

VIII. Desfasurarea activitatilor de pregatire

+–-+––––––+–––––––-+––––––+––
|Nr. |    Ziua, ora     |   Tema/Activitatea   |  Cine conduce   | Observatii  |
|crt.|                          |                                        |                               |                         |
+–-+––––––+–––––––-+––––––+––
|            |                  |                      |                 |                                   |
+–-+––––––+–––––––-+––––––+––

   ANEXA  Nr. 2

 MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

„…………………” al Judetului ………..

Nr. …. din ………

   ADEVERINTA

  – model –

 

Domnul/Doamna …………………………………………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……………….. nr. …………………………….., CNP …………………………………….., specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al ………………………………………………………………………., a urmat cursul de pregatire in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „…………………………….” al Judetului ……………………………………., in perioada ……………………….. .

   Inspector-sef,
…………………

Reclame