Pompier voluntar – condiţii de incadrare

1.Generalități

2.Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgenţă 

3.Condiţii de încadrare a personalului voluntar

4.Contractul de voluntariat

5.Organizarea voluntarilor  de către Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene/Bucureşti Ilfov (extras)

.

 1.Generalități

Voluntariat se înțelege activitatea de interes public desfășurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgență voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă.

Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare serviciu de urgență voluntar.

    Consiliul local în subordinea căruia funcționează serviciul de urgență voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selecționată, în condițiile prezentului statut.

2.Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgenţă 

a) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

b) selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;

c) participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;

d) încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar;

e) asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.

 3.Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  •  să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
  •  să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
  •  să fie apt din punct de vedere medical
  •  să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
  •  să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
  •  să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar.

 Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit legii.

.

https://pompieriipreg.wordpress.com/2016/01/17/statutul-personalului-voluntar-proiect-de-modificare-a-h-g-15792005/

4.Contractul de voluntariat

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, în condiţiile libertăţii contractuale a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentului statut.

Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în evidenţa beneficiarului voluntariatului.

Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte tacit dacă nici una dintre părţi nu îşi exprimă în scris intenţia de denunţare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.

Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3 – 6 luni, inclusă în durata totală a acestuia, care se finalizează prin teste şi verificări practice, susţinute în prezenţa unei comisii din care face parte obligatoriu, pe lângă şeful serviciului de urgenţă voluntar, un reprezentant din structura operativă a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti – Ilfov. În perioada de probă părţile pot rezilia contractul din proprie iniţiativă.”

Contractul cu persoanele care nu promovează testele şi verificările se reziliază de drept.

 Promovarea personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar se face pe baza parcursului profesional al voluntarului, prevăzut în anexa nr. 1 din H.G. 371 din 2016.
Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 din H.G.  nr. 1579 din  8.12.2005.

Activitatea de voluntariat în situaţii de urgenţă se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.”

     Beneficiarul voluntariatului are obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de urgenţă voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora ( art.6 din H.G.   nr. 1579 din  8 decembrie 2005) .

     Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor prevăzuţi la alin. de mai sus participarea la activităţile de pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar.

Baza legală:

H.G.   nr. 1579 din  8 decembrie 2005   –  Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare,  modificat cu H.G. 371 din 2016 

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene/Bucureşti Ilf

https://www.igsu.ro/anunturi/Activitatea_voluntariat_in_cadrul_ISU.pdf

Organizarea voluntarilor  de către Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene/Bucureşti Ilfov (extras)

Baza legală: Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene/Bucureşti Ilfov

Art. 3 (1) Voluntarul este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii la înscrierea pentru activitatea de voluntariat:

a) vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;

b) apt din punct de vedere medical;

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;

d) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru situaţii de Urgenţă.

Art. 4 În cadrul activităţii de voluntariat desfăşurată în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene /Bucureşti Ilfov voluntarii sunt ierarhizaţi în următoarele clase de competenţă:

a) voluntar I;

b) voluntar II;

c) voluntar III;

d) voluntar IV.

Art. 5 (1) Voluntar I este clasa de competenţă cu care se încadrează voluntarii cu vârsta de peste 16 ani şi cărora li se va asigura participarea la cursurile de prim-ajutor de bază (fără echipamente medicale) şi care nu vor putea lua parte la activităţi ce ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora. După împlinirea a 240 de ore de voluntariat şi absolvirea cursurilor stabilite, voluntarul poate participa la intervenţii, după caz, în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat.

(2) Voluntar II este clasa de competenţă minimă cu care se vor încadra voluntarii cu vârsta de peste 18 ani, care vor fi pregătiţi în vederea participării la intervenţii în totalitatea acţiunilor pe care acestea le implică, în funcţie de nevoile operative şi pregătirea acestora. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă, după efectuarea unui număr de 240 de ore de voluntariat, li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare.

(4) Voluntar III este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor care dispun de contract de voluntariat de cel puţin doi ani, echivalentul a 480 de ore de voluntariat şi au absolvit cursurile de prim ajutor de bază. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat cu competenţe extinse. 2/15

(5) Voluntar IV este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor ce dispun de contract de voluntariat de cel puţin 3 ani, echivalentul a 720 de ore de voluntariat şi au absolvit cursul de prim ajutor calificat, cu competenţe extinse.

Art. 6 (1) Voluntarilor ce deţin clasa de competenţă I nu li se va permite participarea la intervenţii ce pot determina afectarea psihologică severă a acestora.

(2) Voluntarii ce deţin clasa de competenţă III şi IV vor urma şi cursuri de pregătire pentru intervenţia în situaţii de urgenţă (căutare-salvare, stingere incendii etc.).

(3) Participarea la intervenţii împreună cu echipajele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă este condiţionată de absolvirea cursului corespunzător.

 

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s