Serviciu voluntar

 1.Generalitati

2.Obligaţii si drepturi ale serviciilor de urgenţă

3.Materiale utile

                                                                        1.Generalitati

Conform  art, 27 din Ordinului M.A.I. nr. 96/2016 din 14 iunie 2016  în serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospecială se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu funcţia de bază, în condiţiile legii.
Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă avizul inspectoratului judeţean competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.

                                                                                                                            Anexa nr. 4

Model de aviz pentru funcţia şef serviciu voluntar

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” ……………… ”   Nr. …….
al judeţului ………………..                                 din …….

AVIZ
Domnul/Doamna ………………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria …..
nr. ………, CNP …………………….., întruneşte condiţiile legale*)
pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă al localităţii ………….. .
Avizul se emite astăzi, …………….. .

Inspector şef,
…………………….
──────────
*) A absolvit cursul de şef serviciu într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări/deţine brevet de pompier specialist.
──────────

ART. 29
Din compartimentul de prevenire poate face parte şi persoana autorizată pentru a desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum.

Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure:
a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în mediul urban.

Sectorul de competenţă al unui serviciu voluntar este teritoriul unităţii administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.
  Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a) la operatorii economici din subordinea consiliului local – maximum 15 minute;
b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă – maximum 20 de minute.
În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de intervenţie în locaţii diferite.

Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte ori convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au constituit servicii voluntare.
Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
Conform  art. 33  intervenţia trebuie să se realizeze gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, precum şi, după caz, a entităţii prevăzute la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
b) realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de către entitatea prevăzută la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean.
(2) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor prevăzute la art. 32 sau, după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

  (1) Autospeciala trebuie să asigure intervenţia 24 de ore din 24 de ore şi să fie deservită permanent de un conducător autospecială.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul servanţilor pompieri angajaţi.

Conform Art. 35 din Ordinului M.A.I. nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 Norma minimă de dotare cu tehnică şi materiale pentru intervenţie a serviciului voluntar este prevăzută în anexa nr. 5.

2.OBLIGAŢII ŞI DREPTURI ALE SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private (art. 31, alin.1) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.

Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.

În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.

1.Serviciile de urgență voluntare și/sau private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) funcționează la nivel local, iar activitatea acestora este condusă de către primar prin consiliul local.

În serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospeciale se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.

Persoana care dorește sa devină servant pompier trebuie să fie declarată apt medical și psihologic și să corespundă baremelor privind performanțele fizice necesare îndeplinirii atribuților specifice.

Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de către I.G.S.U.

Serviciul voluntar este condus de un șef, profesionist în domeniu, și are în componență următoarele structuri:

    a) un compartiment pentru prevenire;

    b) una sau mai multe formații de intervenție, salvare și prim ajutor, denumite în continuare formații de intervenție.

Exemplu de constituire a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Funcțiile personalului din serviciul voluntar sunt următoarele:

    a) șef serviciu – Cod COR 315101;

    b) șef compartiment pentru prevenire– Cod COR 516101;

    c) specialist pentru prevenire– Cod COR 516103;

    d) șef formație intervenție, salvare și prim ajutor– Cod COR 516102;

    e) șef grupă de intervenție– Cod COR 516105;

    f) șef echipă specializată – Cod COR 516106;

    g) servant pompier– Cod COR 516104;

    h) conducător autospeciale– Cod COR 832404. .

VIDEO | C.L.S.U. com.  Aninoasa – Aplicatie cutremur

.

Raport de activitate C.L.S.U.

Mai multe informaţii despre legislaţie pe linkul de mai jos:

https://pompieriipreg.wordpress.com/stiri/prevederi-legale/

Ghid svsu-conducere si interventie elaborat de I.G.S.U. 

 

Reclame