Regulament org.

…………………………………………………………………………

              ( Denumirea unităţii)       

ANEXA 2 la  decizia  nr………./……………….

                                                                                                                               APROB:

…………………………………………

                                                                                                                   (Directorul unităţii)

………………………………………….

     

REGULAMENTUL   de organizare si functionare a  SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA   al ………………………………………………………..(model)

 

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1  Apararea impotriva incendiilor, apararea vietilor omenesti si a bunurilor, constituie o problema de interes public la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice locale, persoanele publice si juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit dupa caz pe teritoriul Romaniei

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit legii, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendii, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea primului ajutor persoanelor aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor negative ale acestora.

Art. 2 (1) Seviciul Privat pentru Situatii de Urgenta este o structura spacializata care se constituie in subordinea administratorului societatii,destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta in sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de prevenire impotriva inundatiilor si de protectie civila, indeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de indrumare si control, intervine in timp oportun pentru limitarea sau inlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si bunurilor materiale in caz de dezastre, in cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.

(2) Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta se constituie potrivit legii, in cadrul unităţii facand parte din structura organizatorica a acesteia.

(3) Activitatea serviciului este coordonata de catre administratorul societatii.

(4) Sediul serviciului este dispus în loc. ………………………………………………………

str…………………………………………………………….,nr………………..

(5) Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, colaboreaza cu alte Servicii Private pentru Situatii de Urgenta, cu autoritatile administratiei publice, cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului, cu serviciile profesioniste ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta cu alte institutii si organisme care au atributii privind apararea ordinii publice, prevenirea si combaterea dezastrelor, apararea vietii si integritatii fizice a persoanelor, avutului public si privat, precum si de protectie a mediului.

Art. 3 (1) Prin prezentul «Regulament» se stabileste organizarea, modul de functionare, componenta, atributiile si dotarea serviciului privat pentru situatii de urgenta conform art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, a Hotararii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publicesi operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, a Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor 96/ din 14 iunie 2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.

(2) Serviciul privat asigură interventia in sectorul de baza – teritoriul unităţii, ca urmare a situatiilor de urgenta create sau desfasoara actiuni pentru aplicarea hotararilor Celulei de Urgenta privind limitarea urmarilor dezastrelor, asigurarea logistica, sprijinirea fortelor de interventie profesioniste (pompieri profesionşti, ambulanta etc) pe timpul interventiei acestora.

(3) Serviciul poate executa interventii si la nivelul altor operatori economici in baza unui contract sau conventie de interventie reciproca incheiat cu acestea.

(4) Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii precum si desfiintarea Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta se face numai cu avizul Inspectoratului ……

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI PRIVAT

Art. 4. Constituirea, dimensionarea si dotarea structurilor serviciului privat s-a facut pe baza urmatoarelor criterii, pentru sectorul de competenta:

a) suprafata sectorului este de …… ha;

b) numarul de angajati este de …………. persoane repartizate in 3 schimburi de lucru cu pondere majoritara in schimbul I;

c) clasificarea societatii din punct de vedere al riscurilor, conform catalogului local emis de Inspectoratul………………………………;

d) tipurile de riscuri identificate la nivelul societatii sunt urmatoarele:

  • tipul de risc clasa de risc
  • cutremur – secundar
  • alunecari / prabusiri de teren – secundar
  • inundatii – secundar
  • seceta – secundar
  • incendiu de padure – secundar
  • accident chimic – secundar
  • accident nuclear – secundar

e) masurile stabilite in planul de analiza si acoperire a riscurilor (la data intocmirii);

f) caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora;

g) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor:

–         put forat de medie adancime cu debitul de 7 mc/ora, rezerva de apa pentru stingerea incendiilor constituita in bazin betonat suprateran cu volumul de 900 mc;

–         alimentarea cu apa a autospecialelor de stins incendii ale fortelor de interventie venite in sprijin, de la 1 hidrant subteran, racord tip A

Art. 5. Serviciul privat este condus de un sef si are in structura :

a) un compartiment cu specialisti pentru prevenire;

b) echipe de interventie specializate ;

c) un atelier de reparatii siintretinere;

Structura serviciului privat este prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 6. (1) Serviciul se incadreaza cu personal angajat si cu personal voluntar din cadrul angajatilor societatii. Accesul inserviciu este nediscrirninatoriu dar personalul incadrat trebuie sa corespunda cerintelor de pregatire fizica si psihica si sa aiba aptitudinile, abilitatile necesare in vederea indeplinirii atributiilor. La incadrarea personalului in serviciu se va tine cont de necesarul de pregatire si atestare a acestuia pentru specializarile prevazute in organigrama serviciului.

(2) Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea si atestarea necesara, conform reglementarilor in vigoare.

(3) Personalul voluntar, pe cat este posibil, va fi recrutat din randul celor care au satisfacut serviciul militar in specialitati conexe sau au o calificare (atestat) in domeniul de interventie al structurii unde va fi incadrat. Compartimentul de prevenire va fi incadrat cu personal cu pregatire in domeniile necesare prevenirii situatiilor de criza produse de tipurile de risc identificate pe teritoriul de competenta( prevenirea incendiilor, instalatii, constructii, medical, etc.)

(4) La incadrare, anual si de cate ori este nevoie, personalul serviciului voluntar este supus controlului medical si psihologic in conditiile legii .

Art. 7. Compartimentul specialistii pentru prevenire are ca principala atributie prevenirea riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de indrumare si control.

Numarul specialistilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabileste in functie de tipurile de risc si frecventa manifestarii riscurilor in sectorul de competenta , astfel:

* Sef compartiment

* Specialisti prevenirea incendiilor :

Art. 8. (1) Echipele de interventie specializate se organizeaza pe specialitati.

Echipele de interventie specializate au in compunere minim 3 persoane, in functie de specificul activitatii desfasurate;

(2) Echipele specializatesunt constituite in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta, pe urmatoarele domenii:incendiu, sanitar.

Art. 9. Atributiunile serviciului privat :

– desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor:

– cunoasterea incalcarilor frecvente a normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu, sau alte situatii de urgenta si aducerea la cunostinta factorilor de decizie pentru stoparea acestor situatii;

– sprijina instruirea persoanelor ce executa lucrari care pot reprezenta un pericol de incendiu;

– popularizeaza prin instructaje, cat si pe timpul executarii controalelor de prevenire, actele normative care reglementeaza activitatea de management a situatiilor de urgenta, cauzele si imprejurarile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situatii de urgenta si consecintele acestora ;

– participa la aplicatii si exercitii practice de interventie;

– participa la aplicatii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;

– asigura cunoasterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa de pe raza operatorului economic;

– verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor de prevenire, care consta in:

– efectuarea de controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau a altor situatii de urgenta;

– face propuneri pentru inlaturarea aparitiei situatiilor care reprezinta un potential factor de risc constatat si urmareste rezolvarea operativa a acestora;

– stabileste restrictii ori interzice utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu pericol de incendiu in locuri cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii etc;

– asigura supravegherea cu personal si mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor in care se executa diverse lucrari cu grad ridicat de periculozitate;

– sprijina conducatorii locurilor de munca la organizarea interventiei in situatii de urgenta;

– actioneaza prin mijloace legale pentru inlaturarea imediata a oricarui pericol constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunostinta de alte persoane;

– informeaza conducerea operatorului economic, personalul inspectiei de prevenire din cadrul inspectoratului asupra incalcarilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol, facand propuneri menite sa inlature pericolul;

– executa actiuni de interventie pentru sprijinirea formatiunilor profesioniste ale I.S.U. ……….. cu echipele specializate de cautare salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situatii de urgenta, protectia persoanelor si a bunurilor materia-le si a mediului, evacuare ;

– intocmeste documentele operative de interventie;

– planifica, organizeaza si executa instruirea voluntarilor asupra modului de interventie in diferite situatii;

– asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de interventie, avertizare, anuntare si semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces si de interventie din cadrul operatorului economic;

– acorda ajutor persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de incendii, explozii, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul societatii;

– participa la evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si alte locuri inundate;

– mentine in stare de functionare mijloacele tehnice din dotare;

– participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de dezastre;

– participa la salvarea persoanelor de sub darimaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in situatii de dezastre;

Art. 10. Atributiunile compartimentului – specialisti de prevenire :

1. Atributiile specialistilor de prevenire :

Formele prin care se executa activitatile de prevenire sunt: propuneri prin reglementarea unor activitati prin hotarari ale Conducerii societatii, controlul si informarea preventiva a salariatilor din sectorul de competenta, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, constatarea si sanctionarea incalcarilor procedurilor legale.

– verificarea respectarii actelor normative si reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor si a legislatiei de protectie civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;

– verificarea si organizarea activitatii privind depistarea pericolelor potential generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor ;

– coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a

salariatilor, a modului de insusire de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de urgenta;

– instiintarea factorilor responsabili in managementul riscului despre existenta, dimensiunea si consecintele riscului identificat in domeniul respectiv;

– informarea si educarea preventiva a salariatilor;

-solutionarea petitiilor si sesizarilor in domeniul specific, impreuna cu specialisti ai I.S.U.J. ;

– informarea salariatilor privind pericolele potentiale de risc si modul de comportare in situatii de urgenta.

Activitatile desfasuratede personalul de prevenire se finalizeaza prin intocmirea unor note de activitate in care fiecareparticipant mentioneaza de regula: locurile in care s-a desfasurat activitatea, aspectele constatate, masurile luate iar notele de activitati se aduc la cunostinta conducerii operatorului economic, inspectorului de protectie civila, dupa care se centralizeaza, se analizeaza si se pastreaza la sediul serviciului intr-un dosar special constituit. Pentru situatiile deosebite constatate conducatorul operatorului economic va dispune masurile care se impun pentru inlaturarea acestora.

2. Atributiile principale ale echipelor specializate

a) executa actiuni de interventie pentru limitarea si inlaturarea situatiilor de urgenta cu mijloace de interventie din dotare ;

b) cerceteaza, identifica si evalueaza efectele dezastrului care s-a produs in sectorul de competenta;

c) transmit date si informatii Celulei de Urgenta constituite la nivelul operatorului economic

d) organizeaza cautarea si salvarea oamenilor surprinsi sub daramaturi – salvarea victimelor rezultate in urma exploziilor sau avariilor tehnologice;

e) participa la amenajarea locurilor de adunare a ranitilor;

f) asigura iluminatul pe timp de noapte pentru necesitati proprii de interventie sau la cererea altor servicii de urgenta.

3. Atributiunile specifice echipelor specializate :

Echipa specializata la incendiu are urmatoarele atributii principale:

– desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare împotriva incendiilor;

– supravegheaza instalatiile speciale de detectare si stingere a incendiilor, verifica datele transmise de acestea si iau masurile ce se impun;

– verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea împotriva incendiilor, în sectorul de competenta;

– Intocmesc permisul de lucru cu foc pentru lucrarile efectuate pe teritoriul de competenta. Verifica indeplinirea conditiilor de lucru cu foc in siguranta, controleaza pe timpul lucrului si dupa incheierea lucrarilor zona in care se fac lucrari cu foc deschis

– asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situatii de urgenta.

– dupa finalizarea interventiilor participa la inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta

– participa la refacerea rezervei de apa, substantelor de stingere consumate si la refacerea capacitatii de interventie

 

Echipa sanitara actioneaza in cadrul formatiei de interventie si are urmatoarele atributii principale:

-acordarea primului ajutor medical si transportul ranitilor la punctele de adunare si evacuare;

– participarea la aplicarea unor masuri de antibioprofilaxie si antiepidemice;

– participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apa, hrana si medicamente;

– participarea la inlaturarea urmarilor dezastrelor si reabilitarea zonei din punct de vedere sanitar ;

– realizeaza masurile tehnico-medicale privind asanarea zonei in care se gasesc un numar mare de cadavre ;

Atributiile atelierului :

– Atelierul de reparatii si intretinere este compartimentul tehnic destinat intretinerii si executarii lucrarilor de reparatii curente la mijloacele tehnice de interventie din dotare.

– Intretinerea si repararea mijloacelor speciale de prevenire si stingere a incendiilor se face pe baza de contract incheiat cu firme atestate in domeniu.

Capitolul III
ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI PRIVAT

Art, 11. Atributiile sefului serviciului privat

Seful serviciului privat pentru situatii de urgenta este direct subordonat administratorului societatii, care este seful Celulei de Urgenta, iar pe linia specialitatii  I.J.S.U, . Este sef al intregului personal din serviciului privat . Face parte din Celula de Urgenta.

Raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare.El conduce activitatile cu privire la : asigurarea capacitatii operative si de interventie, pregatire, planificare si desfasurare a activitatilor conform planului de pregatire si interventie anual al serviciului privat.

Seful serviciului are urmatoarele atributii :

–   organizeaza si conduce actiunile echipelor de interventie in caz de incendii, explozii, avarii tehnologice, calamitati naturale;

–   conduce procesul de pregatire al echipelor specializate pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor intocmite in acest scop ;

–   asigura studierea si cunoasterea de catre personalul serviciului privat a particularitatilor societatii si clasificarii din punct de vedere al protectiei civile, precum si principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta ;

–   urmareste asigurarea bazei materiale a serviciului, pe baza normelor si instructiunilor de dotare;

–   asigura incadrarea serviciului de interventie cu personal de specialitate;

–   intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din societate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent;

–   informeaza conducerea operatorului economic despre starile de pericol constatate pe raza sectorului de competenta;

–  verifica modul cum personalul serviciului privat respecta programul de activitate si regulamentul de organizare si functionare a serviciului;

–   intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, tine evidenta participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute de catre membrii serviciului;

–   tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor si interventiilor la care a participat serviciul privat;

–   urmareste executarea dispozitiilor date catre personalul serviciului si nu permite amestecul altor persoane neautorizate in conducerea interventiilor sau a serviciului;

–   participa la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregatire profesionala, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;

–   participa la verificarea cunostintelor membrilor serviciului privat la incadrare, trimestrial si la sfarsitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;

–   impreuna cu compartimentul de prevenire verifica modul de respectare a masurilor

de prevenire pe teritoriul operatorului economic;

–   face propuneri privind imbunatatirea activitatii de prevenire si eliminarea starilor de pericol;

–   pregateste si asigura desfasurarea bilantului anual al activitatii serviciului privat;

–   efectueaza lunar studiul ordonat prin programul difuzat de I.J.S.U. , in caiet special pregatit in acest scop, intocmeste si actualizeaza in permanenta fisele postului pentru personalul serviciului;

–   tine evidenta participarii personalului la interventie si face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distinctii sau premii ;

–   intocmeste anual proiectul debuget pentru serviciu si il sustine in compartimentele de specialitate ale societatii;

–   asigura recrutarea permanenta de voluntari;

–   executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia prevenirii si stingerii incendiilor;

Prezentele atributii vor fi incluse in Fisa postului”

Art. 12. Atributiile sefului de compartiment/specialistului de prevenire :

Compartimentul de prevenire este subordonat sefului de serviciu :

Membri compartimentului de prevenire au urmatoarele atributii:

– actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata si urmareste rezolvarea lor operativa;

stabileste restrictii si interdictii la utilizarea sau efectuareaunor lucrari cu pericol daca se respecta prevederile normelor de prevenire si regulile de executare a lucrarilor cu risc;

verifica dotarea si starea tehnica a mijloacelor P.S.I. de prima interventie in caz de incendiu, sursele de alimentare cu apa (rezervoarele de apa de incendiu si hidranti exteriori de incendiu);

verifica organizarea masurile de prevenire la locurile demunca;

– controleaza modul de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a masurilor de protectie civila, precum si de dotare din sectorul de competenta si actioneaza operativpentru inlaturarea oricaror incalcari;

– controleaza locurile de munca unde se executa lucrari cu risc de incendiu ;

– informeaza conducera operatorului economic, seful serviciului privat, imediat dupa ce a constatat nereguli grave, sau stari de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;

– actioneaza prin miijloace legale pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol de incendiu;

– urmareste modul cum se respecta regulile privind interzicerea fumatului si focului deschis in locurile stabilite;

verifica mentinerea libera si in stare de utilizare a cailor de acces pentru interventiesi de evacuare in caz deincendiu in cadrul sectiilor de productie, depozitelor, atelierelor, birourilor;

-urmareste punerea in interventie si in stare de functionare a instalatiilor si mijloacelor P.S.I. defecte;

consemneaza in registrul de insemnari toate constatarile facute si le aduce lacunostinta sefului serviciului privat;

cunoaste normele specifice si masurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executarii controlului;

Art. 13, Atributiile sefului formatiei pentru interventie :

– se subordoneaza sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si raspunde de indeplinirea atributiilor legale ce revin formatiei, de instruirea acesteia si ridicarea continua a capacitatii ei de actiune, de mentinerea unei discipline ferme in rindul voluntarilor;

– organizeaza si conduce nemijlocit instruirea de specialitate a formatiei, intocmind in acest scop programul lunar si urmareste executarea lui intocmai, deintreg personalul formatiei si echipelor, executa instruirea metodica a sefilor de echipe.

– participa la convocarile de instruire, consfatuiri si schimburi de experienta organizate de ISUJ ;

– organizeaza activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desfasoara formatia de interventie ;

– in cazul aparitiei unor stari de pericol raporteaza imediat conducerii si stabileste impreuna cu conducatorii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun ;

– organizeaza interventia formatiilor pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor negative ale dezastrelor ;

– intocmeste, cu sprijinul specialistilor din compartimentul de prevenire, documente operative privind interventia pentru prevenirea si inlaturarea dezastrelor ;

– pregateste personalul formatieipentru interventie prinexecutarea de exercitii si aplicatii pe timp de zi si noapte, atat cu forte si mijloace proprii cat si in cooperare cu alte forte cu care coopereaza ;

– controleaza si ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protectie si substantele chimice din dotarea formatiei, precum siinstalatiile de alarmare si stingere din unitate sa fie in permanenta stare de functionare ;

– organizeaza instiintarea si alarmarea in caz de producere a dezastrelor catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;

– conduce formatiunile in actiunile de interventie pentru inlaturarea efectelor negative ale situatiilor de urgenta;

– intocmeste si actualizeaza documentele operative ale formatiilor, asigura pastrarea si intretinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acesteia, precum si a sediului, asigura ordinea si disciplina, face propuneri de recompensare si sanctionare a personalului formatiunilor .

Art. 14. Atributiile sefului echipei specializate :

Se subordoneaza direct sefului formatiei de interventie si pe linie ierarhica sefului serviciului voluntar, este seful nemijlocit al echipei pe care o comanda si are urmatoarele atributii :

– sa conduca personal echipa in misiunile de interventie incredintate in orice situatie, la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamitatilor naturale si dezastrelor, pentru inlaturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor;

– sa mentina in permanenta legatura cu seful serviciului, raporteaza inceperea si terminarea interventiei ;

– sa conduca, sedintele de pregatire cu personalul din subordine;

– sa cunoasca personal folosirea si intretinerea mijloacelor din dotare;

– sa cunoasca semnalele de alarmare, locul de adapostire, locul de unde se ridica materialele repartizate pentru interventie;

– sa execute conform planificarii instruirea personalului din subordine si sa tina la zi prezenta la pregatire;

– respecta si impune respectarea programelor si regulamentelor de organizare si functionare a serviciului ;

– ia masuri de protectia muncii pe timpul sedintelor de pregatire, exercitiilor, aplicatiilor si interventiilor;

Art. 15. Atributiile membrilor echipelor specializate :

Se subordoneaza sefului serviciului privat, formatiei de interventie si sefului echipelor de interventie sau specializate, au urmatoarele atributii;

participa la toate activitatile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;

– executa antrenament pentru minuirea corecta a tehnicii de interventie, a accesoriilor si echipamentului de protectie;

– respecta programul serviciului privat si activitatile planificate, regulile de ordine interioara si disciplina muncii;

– cunoaste semnalele de alarmare, locul de adapostire, locul de unde se ridica materialele repartizate pentru interventie;

– executa conform planificarii instruirea conform specificului de interventie al echipei;

– respecta si impune respectarea programelor si regulamentelor de organizare si functionare a serviciului;

– asigura mentinerea tehnicii de interventie in stare de functionare,dupa regulamentul stabilit ;

ia masuri de protectia muncii pe timpul sedintelor de pregatire, exercitiilor, aplicatiilor si interventiilor;

– comunica sefului serviciului privat ori de cate ori absenteaza de la servici pe o durata mai mare de 24 ore.

Capitolul IV. COORDONAREA, CONTROLUL SI INDRUMAREA SERVICIULUI  PRIVAT

Art. 16. Conducerea si coordonarea serviciului privat pentru situatii de urgenta se realizeaza de catre Celula de Urgenta.

Administratorul societatii, in calitatea de sef al Celulei de Urgenta, raspunde de organizarea si desfasurarea intregii activitati, va conduce, indruma si controla intreaga activitate desfasurata de Celula de Urgenta, asupra modului in care se realizeaza si se respecta masurile stabilite pentru protectia civila a  salariatilor si de aparare in cazul situatiilor de urgenta.

Art 17. Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta va urmari in permanenta mentinerea capacitatii de conducere a Celulei de Urgenta si de interventie a serviciului privat, va efectua antrenamente de instiintare si alarmare a operatorului economic, antrenamente si exercitii de verificare a capacitatii de interventie a serviciului privat.

Capitolul V.GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 18. Asigurarea cu materiale, aparatura, tehnica si carburanti se face prin serviciul de achizitii al societatii.

Dotarea echipelor specializate cu mijloace initiale: aparatura, echipament si complete de protectie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substante si alte materiale specifice se face conform normelor de inzestrare si dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Art. 19. Tehnica si mijloacele pentru interventie se asigura de catre compartimentele societatii annual, prin planul de buget.

Art. 20. Conducerea societatii raspunde de asigurarea tehnico materiala a serviciului privat, verifica evidenta contabila a acestuia, raspunde de modul de depozitare si folosire, controleaza periodic starea de operativitate si stabileste inlocuirea sau completarea sa prin intermediul personalului propriu de specialitate .

Art. 21. (1)Asigurarea logistica a serviciului voluntar cuprinde logistica interventiei si logistica serviciului, constituindu-se din ansamblul masurilor si a activitatilor de asigurare cu tot ce este necesar pentru desfasurarea tuturor activitatilor .

(2) Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnica, bunuri materiale de interventie, asigurarea starii tehnice si de intretinere, asigurarea financiara.

(3) Logistica actiunilor de interventie cuprinde ansamblul masurilor si activitatilor pentru asigurarea desfasurarii continue a actiunilor de interventie si cuprinde: asigurarea cu tehnica si echipamente de interventie, asigurarea cu carburanti-lubrifianti, asigurarea cazarii si hranirii personalului, asigurarea cu echipament in functie de anotimp si starea vremii, precum si cu echipament de protectie adecvat interventiei, asigurarea transportului pentru aprovizionare, asigurarea medicala si pentru accidente a personalului formatiei.

(4) Logistica actiunilor de interventie se planifica de seful serviciului privat pe baza stocurilor de materiale existente in depozit si a normelor de consum prevazute de normative si se aproba de administratorul societatii.

(5) Cazarea, hranirea si odihna pentru perioadele mai mari de interventie se planifica de catre seful serviciului, si se asigura din bugetul societatii, fie prin eforturi proprii ale beneficiarului interventiei, fie prin intermediul altor forte care intervin, cu decontarea ulterioara a cheltuielilor.

(6) Asigurarea medicala a personalului formatiei se asigura de catre administratorul societatii.

Art. 22. (1) Utilitatile necesare serviciuluiprivat, precum si spatiile adecvate pentru pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt dispuse la sediul serviciului conform art. 2 .

Spatiile prevazute la alin. 1 se doteaza cu telefon si mijloace de alarmare si alertare, instalatii utilitare, mijloace de pregatire, cu materiale de birotica si de acordare a primului ajutor medical.

(2) Intreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi data in primire unui salariat din cadrul serviciului. De asemenea inventarul patrimoniului serviciului face parte din documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului, .

(3) Personalul serviciului se antreneaza, in poligonul de antrenament propriu sau in poligoanele de antrenament ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean Timis sau ale altor servicii, in baza unor protocoale ;

(4) Intretinerea si repararea mijloacelor de interventie ale serviciului privat se fac, dupa caz, in atelierul propriu sau de catre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitatile respective.

Capitolul VI.PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art 23. Pregatirea personalului serviciului voluntar se va organiza si desfasura in conformitate cu prevederile Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare, Legea protectiei civile nr.481 / 2004, a Ordonantei de Urgenta nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, a instructiunilor privind organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta, a Ordinului prefectului privind stabilirea si realizarea masurilor de protectie a populatiei si de pregatire pentru aparare in cazul situatiilor de urgenta, a Ordinului prefectului care aprobă Planului anual pentru pregătire  situatii de urgenţă pentru anul in curs, alte prevederi legale.

Art. 24. Pregatirea personalului serviciului privat se face pe categorii de personal, in baza unui plan de pregatire anual, intocmit de catre seful serviciului, si aprobat de catre administratorul societatii, coform machetei transmise de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta . Planul de pregatire lunara se structureaza pe toate specialitatile si categoriile de pregatire. Pregatirea se va face lunar, printr-un instructaj metodic de 2 ore., urmat de un antrenament practic, cu durata cuprinsa intre 30 minute si 2 ore. Sedintele, exercitiile si aplicatiile practice. Tematica de pregatire se transmite la inceputul fiecarui an de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, prin ordinul prefectului .

Art. 25. In activitatile de pregatire vor fi implicati si membrii celulei de urgenta, sau personalul din structurile profesioniste pentru situatii de urgenta .

Art. 26. Testarea cunostintelor personalului se va face la sfarsitul fiecarui an, cu 5-10 zile inaintea desfasurarii analizei – bilant privind activitatea serviciului in anul respectiv.

Art. 27. Personalul serviciului privat participa, cu aprobarea administratorului societatii, la cursurile de calificare si atestare, aplicatiile si exercitiile organizate de catre structurile profesioniste pentru situatii de urgenta (judetene sau nationale).

Art. 28. Personalul formatiunilor de interventie va participa la toate concursurile profesionale organizate de catre structurile profesioniste pentru situatii de urgenta (judetene sau nationale), planificate prin ordinul prefectului, la inceputul anului. Fondurile necesare vor fi planificate si asigurate din bugetul serviciului .

Capitolul VII. DISPOZITII FINALE

Art. 29. Personalul voluntar recrutat in serviciu, v-a semna un act aditional la contractul individual de munca in care se vor preciza principalele atributii ce revin persoanelor serviciului privat pentru situatii de urgenta.

Art. 30. Membrii serviciilor private au dreptul la uniforma, si carte de identitate specifica personalului specializat. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si cladirile au insemne distincte specifice, care se stabilesc prin hotarare a guvernului, tinandu-se seama de prevederile reglementarilor internationale.

Art. 31 Personalul serviciului privat de urgenta, beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite in Statutul personalului din serviciile de urgenta si actele normative existente sau care vor aparea ulterior infiintarii serviciului .

Art. 32. Pentru activitatea desfasurata si in mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau eroism, personalul serviciului privat, la propunerea sefului serviciului poate fi recompensat cu diplome, distinctii sau sume de bani;

Art. 33. Modificarea programului serviciului privat se face de catre conducerea societatii si seful serviciului privat in cazuri deosebite (incendii, explozii, dezastre), executarea de programe de pregatire si participarea la concursuri profesionale, cazuri de boala si lipsa de personal necesar incadrarii serviciului .

Art 34. Serviciul privat constituit in cadrul unităţii va functiona dupa acest regulament asigurand o eficienta sporita activitatii de prevenire si interventie in situatii de urgenta de pe sectorul de competenta.

Art. 35. Anexa nr.1 face parte din prezentul regulament de organizare si functionare a serviciului privat al unităţii.

Art. 36. La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament de organizare si functionare orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 37. Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizari specifice noilor modificari legislative, cit si cu prevederi care pot aduce o mai buna coordonare si o mai mare eficienta in interventii a serviciului .

Art. 38. Modificarile regulamentului vor fi aprobate de catre administratorul societatii si aduse la cunostinta membrilor serviciului privat in cel mai scurt timp .

SEF SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

…………………………………………

Reclame

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s