Istoric S.V.S.U. Orașul Jimbolia

 

                      ISTORIC, PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ACTIVITATEA

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI JIMBOLIA

 

Oraşul Jimbolia este situat în partea de vest a judeţului Timiş, la o distanţă de 5 km faţă de graniţa cu Republica Serbia şi de 39 km faţă de municipiul Timişoara, reşedinţa judeţului. Ca poziţie geografică oraşul Jimbolia este situat în Câmpia Banatului, la contactul dintre Câmpia Timişului şi Câmpia Mureşului.

În cadrul judeţului Timiş oraşul Jimbolia ocupă locul 4, cu un număr de 11.659 de locuitori, având o structură etnică de 72,4% români, 14,8% maghiari, 6,9% romi, 4,6% germani, 1,3% alte etnii, existând totodată şi o diversitate a structurii religioase a comunităţii.

De-a lungul existenţei sale oraşul a avut mai multe denumiri, fiind sub diverse autorităţi administrative, cu fluctuaţii ale majorităţii etnice şi religioase în raport de perioadele istorice traversate.

În trecutul economic al localităţii domină sectorul agrar, dar începând cu anul 1823 iau fiinţă breslele de meseriaşi care au dezvoltat meşteşuguri legate de potenţialul zonei cum ar fi: cărămidării, topitorii de cânepă, blănării, tăbăcării, pielării, mori de cereale etc.

Dezvoltarea economică şi urbanistică a localităţii a condus la înfiinţarea în 14 aprilie 1876 a primei formaţiuni de intervenţie în caz de incendiu sub denumirea de „Reuniunea Pompierilor Voluntari” compusă din 70 de membri şi 10 muzicanţi, cu primul comandant Georg von Duffaud, iar preşedinte de onoare contele Csekonics Endre, unul dintre cei mai bogaţi locuitori ai localităţii. Susţinerea materială privind dotarea formaţiunii şi a tuturor celorlalte cheltuieli necesare era făcută prin contribuţiile „membrilor sprijinitori”, oameni cu stare materială bună, patroni de fabrici, deţinători de terenuri agricole etc.

Pentru perfecţionarea activităţii acestei structuri în anii 1878 şi 1882 au fost aprobate „Regulamente interioare cu privire la exerciţii, folosirea furtunurilor şi administrarea patrimoniului”. Totodată au fost elaborate şi alte regulamente pe baza cărora s-a organizat şi funcţionat „Reuniunea Pompierilor Voluntari din Jimbolia” cum sunt cele din anii 1906, 1925 şi 1927. Aceste regulamente au fost tipărite bilingv şi se păstrează în prezent ca material documentar în cadrul muzeului, ca repere ale evoluţie  acestei formaţiuni.

De-a lungul timpului formaţiunea a fost dotată cu diverse utilaje de intervenţie printre care se numără pompe manuale tip KNAUST tractate pe căruţe cu cai, motopompe tip ROSSEMBAUER, scări culisabile din lemn pentru intervenţii la înălţime montate pe atelaje trase de cai, diverse accesorii de intervenţie specifice perioadelor respective. O mare parte dintre acestea, unele încă în stare de funcţionare, sunt conservate şi păstrate în cadrul muzeului tehnic al serviciului.

În prezent în subordinea primăriei oraşului Jimbolia funcţionează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria a IV-a, constituit conform prevederilor O.M.A.I. 178/2005,modificat si completat cu O.M.A.I 195/2007 având în compunere compartiment de prevenire a situaţiilor de urgenţă, formaţiuni de intervenţie în vederea limitării şi înlăturării situaţiilor de urgenţă precum şi echipe specializate constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă. Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Jimbolia constă în 3 autospeciale de intervenţie (1 ATI R 12315 DFA; 1 MERCEDES DAIMLER BENZ cu două motopompe şi 1 MERCEDES FURGON cu o motopompă),  alte utilaje de intervenţie (2 motopompe HONDA şi un generator de curent tip HONDA) precum şi o gamă diversă de accesorii şi materiale necesare realizării dispozitivelor de intervenţie.

Încadrarea cu personal a S.V.S.U. Jimbolia este asigurată cu respectarea prevederilor O.M.A.I. 718/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. 195/2007 şi H.G.R. 1579/2005, având un număr de 35 persoane,  din care 5 angajaţi (şeful serviciului şi patru şoferi) şi 30 personal voluntar, în baza contractelor de voluntariat, organizaţi în 3 formaţiuni pentru deservirea autospecialelor de intervenţie şi 3 formaţiuni specializate (echipă de transmisiuni-alarmare, echipă de cercetare-căutare şi echipă de suport logistic).

Contractele de voluntariat cuprind clauze cu drepturi pentru stimularea personalului voluntar, adoptate în baza hotărârii consiliului local, care constau în recompense băneşti calculate în raport de participarea la activităţile de pregătire şi intervenţie, teren agricol în folosinţă şi alte facilităţi pe timpul unor acţiuni organizate de primărie.

În cadrul serviciului funcţionează compartimentul de prevenire a situaţiilor de urgenţă, activitate pentru care au fost selecţionaţi şi pregătiţi un număr de 23 de persoane, care în baza planurilor şi graficelor desfăşoară activităţi specifice în cadrul celor cinci sectoare care grupează gospodăriile cetăţeneşti de pe teritoriul localităţii. Acestor activităţi le este acordată o atenţie deosebită, fiind desfăşurate în mod obligatoriu de două ori pe an, iar dacă situaţia impune munca preventivă este reluată în locurile şi perioadele care prezintă riscuri probabile de producere a unor situaţii de urgenţă.

În cadrul activităţilor de prevenire sunt cuprinse instituţiile publice şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, cu accent pe unităţile de învăţământ, obiectivele de cult, casa de cultură, muzee etc.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Jimbolia asigură intervenţia în situaţii de urgenţă la un număr de 18 societăţi comerciale de pe raza localităţii, în baza contractelor de intervenţie încheiate cu acestea.

În ultimii 5 ani (perioada 2003 – 2007) S.V.S.U. al oraşului Jimbolia a intervenit pentru stingerea a 50 de incendii, din care 23 produse în sectorul propriu de competenţă şi 27 produse în sectoare de competenţă ale localităţilor învecinate. În afara acestor intervenţii, pe timpul inundaţiilor din anul 2005 a intervenit pentru evacuarea apei din subsolurile clădirilor din oraşul Jimbolia, participând totodată la transportul apei potabile necesară populaţiei sinistrate din localitatea Otelec. Dinamica intervenţiilor de stingere a incendiilor în ultimii 5 ani este următoarea: 2003 – 10 intervenţii; 2004 – 8; 2005 – 13; 2006 – 16; 2007 – 3. În proporţie de aproximativ 80% intervenţiile au fost la mirişti şi vegetaţie uscată pe terenurile agricole din apropierea şoselelor şi liniei ferate.

Activitatea serviciului se desfăşoară în clădirea special destinată S.V.S.U., aflată în proprietatea primăriei oraşului Jimbolia, iar spaţiile existente asigură condiţii optime de garare a autospecialelor şi echipamentelor necesare, săli pentru pregătirea de specialitate, precum şi pentru prezentarea exponatele Muzeului pompierilor „Florian” înfiinţat în anul 1992.

În cadrul comunităţii locale personalul serviciului voluntar se bucură de stima şi respectul cetăţenilor, atât pentru activităţile de prevenire şi intervenţie a situaţiilor de urgenţă cât şi pentru participarea activă la celelalte acţiuni cultural-artistice şi sportive organizate pe plan local. Anual, în ultima sâmbătă a lunii februarie se organizează „Balul pompierilor” iar în a doua sâmbătă a lunii mai se sărbătoreşte „Pomul de mai” manifestare tradiţională în cadrul căreia în semn de respect al comunităţii pentru voluntarul cel mai merituos al formaţiunii îi este instalată în gospodăria proprie, o cunună şi un buchet de flori pe un suport cu o înălţime de 6 metri, iar la baza acestuia se îngroapă o sticlă cu vin. Sărbătoarea „Pomului de mai” prilejuieşte întâlnirea membrilor serviciului şi a familiilor acestora, prilej de creştere a coeziunii şi spiritului de echipă ale acestora.

De remarcat este faptul că în cadrul Asociaţiei Pompierilor Civili „FLORIAN” Jimbolia înfiinţată în anul 1992, începând din anul 2001 funcţionează corul „FLORIS” care s-a remarcat în cadrul unor activităţi culturale, atât în ţară cât şi în străinătate. Activităţile de pregătire ale corului se desfăşoară în sala de pregătire profesională a personalului serviciului.

Având în vedere condiţiile optime asigurate de clădirea în care funcţionează serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, care pe lângă spaţiile enumerate mai sus deţine terenuri şi dotări necesare pentru club şi jocuri sportive (popice, fotbal, volei, tenis de masă etc.), realizate prin contribuţia voluntară a pompierilor şi donaţii din partea unor persoane fizice şi juridice, „remiza pompierilor”, aşa cum este cunoscută,  reprezintă un punct de atracţie pentru mulţi cetăţeni ai oraşului care îşi manifestă dorinţa şi disponibilitatea de a deveni membri voluntari ai acestei structuri, existând în acest sens liste de aşteptare.

Muzeul pompierilor „FLORIAN” este punct de atracţie pentru persoanele care tranzitează oraşul, astfel că în anul 2006 a fost vizitat de aproximativ 700 de persoane din care un număr însemnat de elevi în cadrul unor activităţi organizate de către instituţiile de învăţământ. Pentru vizitarea muzeului nu se percep taxe.

Activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se bucură de o atenţie deosebită din partea administraţiei publice locale, care asigură finanţarea integrală a cheltuielilor necesare funcţionării acestui serviciu, fără a fi instituite taxe speciale în acest sens.

Conform statisticilor din ultimii 20 de ani, în sectorul de competenţă al oraşului Jimbolia intervenţiile în situaţii de urgenţă (incendii şi inundaţii) au fost asigurate în exclusivitate de S.V.S.U. al localităţii, fără participarea forţelor de intervenţie ale structurilor profesioniste în domeniu. Deşi nu sunt încheiate contracte sau convenţii cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile învecinate, S.V.S.U. al oraşului Jimbolia participă în sprijin la intervenţiile din sectoarele de competenţă ale localităţilor respective.

Având în vedere poziţionarea geografică din apropierea graniţei, S.V.S.U. Jimbolia are relaţii de colaborare pe plan profesional cu formaţiuni similare din localităţile Magyarcsernye şi Nova Crnja – Serbia şi Pusztamérges – Ungaria.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Jimbolia a fost permanent o prezenţă activă în cadrul competiţiilor ocazionate de concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, obţinând de-a lungul anilor locuri fruntaşe la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional. Totodată sprijină din punct de vedere material cât şi al pregătirii de specialitate Cercul tehnico-aplicativ „Prietenii pompierilor” organizat în cadrul Şcolii generale a oraşului Jimbolia, elevii acestuia reprezentând baza de selecţie a viitorilor voluntari din cadrul serviciului.

 

S.V.S.U. Jimbolia s-a bucurat de coordonarea permanentă şi competentă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş atât în acţiunile de selecţionare şi pregătire a personalului, cât şi a activităţilor de prevenire şi în intervenţia pentru gestionarea a situaţiilor de urgenţă.

Pe parcursul ultimilor ani au fost organizate şi desfăşurate exerciţii şi aplicaţii de pregătire a personalului de intervenţie din care cea mai semnificativă s-a derulat în cooperare cu forţe similare din Serbia şi Ungaria intitulată „Jimbolia – 2003” cu tema „accident chimic produs în urma unui accident pe căile de comunicaţii”.

În cadrul activităţilor de pregătire a personalului cu responsabilităţi privind managementul situaţiilor de urgenţă din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului, se desfăşoară acţiuni de popularizare a experienţei pozitive acumulate de-a lungul anilor de S.V.S.U. Jimbolia, în acest sens Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş acţionează cu consecvenţă pentru intensificarea schimburilor de experienţă benefice structurilor similare din judeţ.

 

 

 ŞEFI AI FORMAŢIUNII CIVILE DE  POMPIERI DIN JIMBOLIA

 

 1. GEORG VON DUFFAUD              1875-1887
 2. JOSEF VON VUCHETICH            1887-1889
 3. JOHANN VON GESZTESSY         1890-1899
 4. DR. ANTON BODOCSI                 1900-1907
 5. DR. JOHANN POTH                      1908-1922
 6. FERDINAND BISKORVANYI      1922-1924
 7. ANTON JAVORSZKY                   1925-1927
 8. DR. IOAN POPU                            1927-1929
 9. JOSEF SCHWARTZ                       1930-1947
 10. HANS FRANZ ALEXIU                 1947-1967
 11. NICOLAE KONRAD                      1967-1981
 12. IOAN JIGALOV                             1981-1993
 13. LIVIU COŞA                                   1993-1996
 14. GHEORGHE TROACĂ                  1996- prezent
Anunțuri

Un gând despre &8222;Istoric S.V.S.U. Orașul Jimbolia&8221;

Mulțumesc pentru vizită pe blog.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s